Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

Thông Báo Ban Chấp Hành TH/CTCT/DL Nhiệm Kỳ 20

In PDF.
Đây là thông tin về diễn tiến buổi họp ngày Đại hội Tổng Hội buổi sáng thứ bẩy 25 /5/2019 của Đại Diện Chủ Tọa Đoàn .
Tại Thành Phố Westminster , Tiểu Bang California .
 

BẢN TƯỜNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 19

In PDF.
    BẢN TƯỜNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 19


    TẠI WESTMINSTER, CALIFORNIA
 

Phân Ưu cùng Gia Đình NT2 Đỗ Đăng Khôi

In PDF.
Phân Ưu cùng Gia Đình NT2 Đỗ Đăng Khôi
 
 

Phân ưu cùng NT4 Phan Lạc Việt

In PDF.
Phân ưu cùng NT4 Phan Lạc Việt
 

Chúc Mừng Gia Đình Chị NT2 Trịnh Tùng

In PDF.
Chúc Mừng gia đình Chị NT2 Trịnh Tùng
 
Trang 1 của 60