Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương CMX2011 được phân phát cho TB & QP VÀ GĐ KHÓ NGHÈO

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CMX2011 được phân phát cho TB & QP VÀ GĐ KHÓ NGHÈO

In PDF.

Thân gởi ĐD các khóa ở Mỹ, VN và các anh chị danh sách và số tiền được phân phát cho CMX 2011, BCHTH sẽ gởi đến các ĐD ở mỗi vùng, nếu không nằm trong vùng liên hệ, BCHTH sẽ gởi về cá nhân theo địa chỉ đã được cung cấp.

 
Thương Binh :
01- NT1 Dương quang Bồi            SàiGòn
02- NT1 Thái thanh Đạm                   -
03- NT1 Phạm quang Nhân               -
04- NT1Nguyễn đăng Hương            -
05- NT1 Phạm Trị                        Nha Trang
06- NT2 Phan văn Trà                     Huế
07- NT2 Văn phú Phúc                 Đà Nẵng
08- NT2 Nguyễn văn Nhị                SàiGòn
09- NT2 Võ duy Trị                           -
10- NT2 Bùi ngọc Thạnh                   -
11- NT2 Lê quang Huỳnh                  -
12- NT2 Nguyễn hoàng Minh
13- NT2 Ngô đình Chỉnh            -
14- NT3 Nguyễn đình Liên                 -
15- NT4 Nguyễn xuân Mạnh           Vùng 4
16- NT5 Phạm xuân Hồng              Sài Gòn

         Cọng : 16 TB

Quả Phụ :
01- NT2 Nguyễn công Ngỡi            SàiGòn
02- NT2 Nguyễn thanh Long              -
03- NT2 Trần xuân Thu                      -
04- NT2 Đỗ mạnh Chiến                    -
05- NT2 Nguyễn xuân Lộc                 -
06- NT3 Hoàng Trai                         Đà Nẵng
07- NT3 Phạm anh Tuấn                     -
08- NT4 Phạm tiến Đức (chị Cúc)    SàiGon ?
09- NT4 Nguyễn văn Thuật (chị Bông)  -
10- NT4 Phan Loan (chị Phượng)        -
11- NT4 Võ minh Thiện (chị DT Phượng) -
12- NT4 Phan minh Chánh (chị Vân)     -

         Cọng : 12 QP

Gia Đình Tử Sĩ :
01- NT1 Nguyễn đình Ri                  Đà Nẵng
02- NT1 Dương phước Duy                Huế
03- NT1 Nguyễn hữu Siêng                 Huế
04- NT2 Trần hữu Phiếu                        -
05- NT2 Vĩnh Tường                             -
06- NT2 Hoàng Đăng                        Đà Nẵng
07- NT2 Hà thúc Long                           -
08- NT2 Thành ngọc Bút                   Quảng Ngãi
09- NT2 Đào Cát                               Nha Trang
10- NT2 Tăng văn Đồng                      Phan Thiết (l/lạc chị Nguyễn thị Tuyên,San Jose)
11- NT3 Lê văn Nho                              Huế
12- NT3 Lê văn Phú                             Biên Hoà-Đồng Nai
13- NT4 Nguyễn ngọc Ánh                    Sài Gòn ?
14- NT4 Phạm văn Tâm                              -
15- NT5 Võ xuân Thảo                         Đà Nẵng
16- NT5 Phạm văn Hoà                        Nha Trang
17- NT5 Phạm mạnh Hùng                    Tây Ninh

         Cộng  :  17 GD/TS

Tổng cộng : 16 TB + 12 QP + 17 gdTS  = 45


Gia Đình Khó Khăn :
01- NT1 Cao minh Chiếu                        Sài Gòn
02- NT2 Nguyễn ngọc Hồng                        -"-
03- NT2 Trần gia Cát                                  -"-
04- NT2 Nguyễn xuân Tùng                         -"-
05- NT2 Trương văn Quý                            -"-
06- NT2 Nguyễn văn Đức                           -"-
07- NT3 Lê Từng                                       -"-
08- NT3 Huỳnh tấn Phát                            -"-
09- NT3 Nguyễn văn Sáu                           -"-
10- NT3 Nguyễn thế Cường                       -"-
11- NT3 Phan quang Sơn                          -"-
12- NT4 Huỳnh văn Hai                            Tây Ninh ( gửi tiền về cho NT4 Trung)
13- NT4 Nguyễn thanh Triều                    Sài Gòn
14- NT4 Bùi thanh Lãng                             -"-
15- NT4 Phạm ngọc Hoà                            -"-
16- NT4 Huỳnh tấn Kiệt                            Bến Tre
17- NT5 Lê quốc Ân                                 DakLak
18- NT5 Nguyễn văn Xuân                         DakLak
19- NT5 Nguyễn đình Khánh (QP)                Huế
20-26 (thêm 7 gđ nghèo cho K5, TH vẫn chưa có ds) TH giao cho NT5 V Q Ngọc ở VN để phân phối.
27- NT6 Phạm tấn Kiệt                              Tây Ninh
28- NT6 Huỳnh văn Căng                            Khánh Hoà
29- NT6 Phạm đăng Khuôn                         Phú Yên
30- NT6 Nguyễn văn Cảnh                          Lâm Đồng
31- NT6 Dương văn Luận                                 -"-
32- NT6 Tạ ngọc Giao                                 Sài Gòn
33- NT6 Nguyễn văn Còn                                 -"-
34- NT6 Nguyễn quang Tùng                        Khánh Hoà
35- NT6 Châu văn Mạnh                               Đà Nẵng
36- NT6 Huỳnh văn Lợi                                 Vĩnh Long

BCH/TH nhận được cho CMX 2011 $6,825.00 sẽ phân phối số tiền như sau :
           - 45 (TB&QP&GĐ/TS) x $100    = $4,500.00
           - 36 (gia đình khó khăn) x $50   = $ 1,800.00
                       Tổng cộng : $6,300.00
 Còn lại : $6,825.00 - $6,300.00  = $525.00

BCH/TH sẽ dùng số tiền còn lại để làm chi phí gửi tiền về VN, và số dư sẽ chuyển qua quỹ CMX/12 cuả nhiệm kỳ 16.


***- Ngoài ra:
- NT6 Nguyẽn văn Dũng dùng tiền thưởng (đoán gần trúng số tiền CMX/11 BCH/TH thu được) tặng NT6 Châu văn Mạnh- Đà Nẵng $50 để đón Tềt.
- Anh HaiLúa (NT2 ĐĐKhôi) tặng NT5 Đỗ văn Mạnh $50 để đón Xuân.
 
TM/BCHTH/NK15
THP
NT2 ĐV Luận