Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Lễ Ra Mắt Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc tại Sydney và Nam California

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lễ Ra Mắt Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc tại Sydney và Nam California

In PDF.

 

1-Le Dang Huong Quoc To thai Nha Tho Quoc To Sydney

2- Dien van Khai mac Le Ra mat LLDTCNTQ

3- Phat bieu cua Ông Nguyen Van Thanh CT-CDNVTD/NSW

4-Phat bieu cua Ong Nguyen The Phong CT-CDNVTD/LBU

5-Dien van cua LM Nguyen Huu Le CT-HDCV&YT

6-Dien van cua Ong Tran Quoc Bao CT-HĐĐH

7-Gioi thieu Thanh phan nhan su

8-Tuyen Ngon cua LLDTCNTQ

 

HOP BAO

1-Hop bao phan 1 Bao Khanh & Nhat Giang

2-Hop bao phan 2 Nha bao Nguyen Vi Tuy Tuan bao Van Nghe

3-Hop bao phan 3 Truc Quan Nhat bao Viet Luan

4-Hop bao phan 4 Hoi SVSQ/TĐ va Hoi CSQG-VNCH tai Uc