Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân ưu cùng NT2 Nguyễn quang Huy

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu cùng NT2 Nguyễn quang Huy

In PDF.

 

PHÂN ƯU

 

Vừa Nhận Được Tin Buồn :

Hiền muội NT2 NGUYỄN QUANG HUY Là:


Chị MARIA HẰNG NGUYỄN

Vừa Qua Đời Vào Ngày 22/9/10 (15/8 Canh Dần)

Tại REDWOOD  CITY ,CALIFORNIA. Hưởng Dương 59 tuổi.

 

Toàn Thể Gia Đình Cựu SVSQ/TĐH/CTCT Đà Lạt Hội Bắc Cali

Thành Tâm Chia Buồn Cùng Anh Chị Nguyễn Quang Huy

Và Toàn Thể Tang Quyến

 

Nguyện Cầu Linh Hồn Chị MARIA HẰNG NGUYỄN

Sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

TM/BCH Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT Đà Lạt Bắc Cali

Hội Trưởng NT3 NGUYỄN NGỌC THƯ