Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Nụ Cười Ức Trai Trích đoạn Tam Quốc Chí

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Trích đoạn Tam Quốc Chí

In PDF.

 Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3.
Vua nhà Hán chủ trì.
Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào vú, bắt múa đãi tướng.
Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, Tôn.
Bỗng đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên.
Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm,
 Mũi Lưu Bị cũng bị đen.
 Vua Hán nghĩ bụng:
Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô,
 Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục,
chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta.
Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa.
Tào Tháo khoái quá, cười nhe răng.
 (Răng và lưỡi đen thui!!)