Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương Thông Báo về việc thực hiện WORDTED & TIEU LE MUA HE

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thông Báo về việc thực hiện WORDTED & TIEU LE MUA HE

In PDF.

 

   Vi nhu cau thuc hien WORDTED cua mot so NT o nhieu noi yeu cau . TH15 Kinh thong bao cung tat ca Quy NT co nhu cau thuc hien WORDTED &  TIEU LE MUA HE xin vui long lien lac ve NT2  TRINH TUNG & NT2 TRAN GIA HIEU .  Dia chi EMAIL ;

              NT2 TRAN GIA HIEU ;  nt2hieutran@ yahoo,com
 
               NT2  TRINH TUNG  ;  trinhtung80@ yahoo,com

      Tran trong thong bao.cung Quy ACE gia dinh Nguyrn Trai .  Chuong trinh nay se cham dut vao ngay 31 thang 5 nam 2010.

               Kinh chao doan ket.

        
                    THP/NV  NT3 PHAM VAN LONG.
NT3 PHAM VAN LONG.