Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương Cáo Phó của Gia Đình Cựu Đề Đốc Hải Quân, cựu Chỉ Huy Trưởng trường Đại hoc CTCT/Đà Lạt

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Cáo Phó của Gia Đình Cựu Đề Đốc Hải Quân, cựu Chỉ Huy Trưởng trường Đại hoc CTCT/Đà Lạt

In PDF.
 
Vài hình ảnh tưởng nhớ Thầy
Cựu Tư lệnh Hải Quân nói về 30.4.1975