Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Trung Ương Biên bản phiên họp thường kỳ ngày 04 tháng 06 năm 2017

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Biên bản phiên họp thường kỳ ngày 04 tháng 06 năm 2017

In PDF.
TỔNG HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQ/ĐHCTCT/ĐÀ LẠT
BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI NHIỆM KỲ 19
 
Kính gởi:
- Đại Diện các khóa NGUYỄN TRÃI .
- Hội trưởng các hội địa phương .
-Toàn thể cựu SVSQ đồng môn các khóa NGUYỄN TRÃI .
 
Đề mục:   Biên bản phiên họp thường kỳ ngày 04 tháng 06 năm 2017 .
 
BCH/TH/NK 19 xin thông báo những chi tiết đã bàn thảo trong phiên họp được đúc kết như sau:

I-Thành phần BAN CỐ VẤN  & GIÁM SÁT gồm có :
 
1-NT1 Nguyễn văn Liên .
2-NT2 Trần gia Hiếu .
3-NT3 Phạm văn Long .
 
Chiếu theo Nội Quy , nhiệm kỳ của các thành viên nêu trên sẽ là 4 năm .

II-BAN TU CHÍNH NỘI QUY gồm có :
 
1-NT3 Phạm văn Long
2-NT4 Nguyễn tiến Đạt .
 
Các thành viên nêu trên sẽ tiến hành việc xin ý kiến & đúc kết từ 22 hội địa phương và các Đại diện 6 khóa về các điều khoản cần tu chính,cũng như ấn định thời gian hoàn tất .
 
III- Vấn đề tương trợ các cựu SVSQ đồng môn cần được giúp đỡ :
 
(ngặt nghèo , bệnh tật hoặc qua đời)
 
1- Khi có sự phối hợp yêu cầu của Đại diện khóa ở Hoa kỳ và Việt Nam.
2- Đại diện khóa tại Mỹ sẽ kêu gọi trong khóa trước . Sau đó ,nếu cần sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của Tổng hội . 
TH sẽ xuất quỹ TH tùy theo tình hình tài chánh của quỹ TH hiện có.
3- Đối với TỨ THÂN PHỤ MẪU (cha mẹ & cha mẹ vợ ) và hiền nội qua đời .TH sẽ có tràng hoa và cử đại diện 
đến thăm viếng & phân ưu với tang quyến .
4- Đối với CON CÁI & ANH CHỊ EM RUỘT : TH cử đại diện đến thăm viếng & phân ưu với tang quyến.
Dựa trên tinh thần ái hữu giữa các cựu SVSQ đồng môn , TH sẽ không quan tâm phân biệt về những điểm như :
 
*Những liên hệ trong huyết thống gia đình với phía bên kia (nếu có) .
  Nếu như cựu SVSQ đương sự không có lựa chọn cho sự liên hệ này .
*Gia cảnh ( nhà cửa , đất đai ,cơ sở làm ăn ..v…v )
*Ý kiến về cá nhân cựu SVSQ đương sự chỉ được dùng để tham khảo .
*Triệt để không xử dụng Mail group TH trong vấn đề kêu gọi giúp đỡ mang tính cách riêng rẽ giữa các cá nhân cựu SVSQ .

BCH/TH/NK 19 trân trọng thông báo biên bản này đến quý niên trưởng và các bạn .
 
TM.BCH/TH/NK 19
TTK. NT4 NGUYỄN TIẾN ĐẠT