Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Ức Trai Sưu Tầm Chuyện Lạ Đó Đây Bãi biển Costa Rica

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Bãi biển Costa Rica

In PDF.

Bãi biển Costa Rica (1 nước nhỏ ở Trung Mỹ) nhiều rùa, đẻ trứng vô số kể!

 

Bà con tha hồ "hốt" đem bán !
 
 
World Wide shame  in COSTA RICA 
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7812.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7918.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7934.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7907.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7904.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7945.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7921.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7937.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7938.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7895.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7964.JPG
http://www.aldia.cr/galerias/tortugasostional/slides/MVQ_7759.JPG

Please distribute widely 
The Turtle eggs  are stolen to be sold