Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Thư kêu gọi Biểu Tình lần 2 của Linh Mục Nguyễn Văn Lý ngày 12/3/2017

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thư kêu gọi Biểu Tình lần 2 của Linh Mục Nguyễn Văn Lý ngày 12/3/2017

In PDF.