Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Chuyện Dài XHCN Chữ Việt thật Phong Phú

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chữ Việt thật Phong Phú

In PDF.
 
XHCN: Đây là viết tắt của Xã Hội Chủ Nghĩa. XHCN  cũng dùng để diễn tả cuộc sống và những gì đã và đang xẩy ra ở 1 nước Cộng Sản như VN 
 
XHCN : Xù Hết Chủ Nợ (quịt nợ)
 
XHCN : xếp hàng cả ngày, 
 
XHCN : xuống hố cả nước, 
 
XHCN : xuống hàng chó ngựa, 
 
XHCN : xạo hết chỗ nói, 
 
XHCN : xét hỏi cả ngày, 
 
XHCN : xâm hại con người, 
 
XHCN : xấu hơn cả ngợm, 
 
XHCN : xơi hết cả nhà, 
 
XHCN : xóa hết cội nguồn, 
XHCN : xì hơi chết người,
 
XHCN:  xứ heo chó ngựa 
XHCN : xóa hết chữ nghĩa...

Bốn chữ này đều diễn tả đúng cái khốn nạn của các đỉnh cao trí tuệ Hà Nội. 
Có lẽ chưa có tiếng nước nào mà thần tình đọc ra được nhiều lối như tiếng Việt Nam.