Bạn Đang ở đây: Tin Tức Nhận Định Thời Cuộc giải-quyết vấn-đề Biển Đông

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

giải-quyết vấn-đề Biển Đông

In PDF.

Làm sao giải-quyết vấn-đề Biển Đông nhìn từ quan-điểm Hà-nội?  Hà-nội có những lựa chọn nào?

            Chọn con đường chiến-tranh chăng?  Vô ích vì không thể thắng được!

            Còn những con đường hòa-bình thì:

            1/  Đòi lại chủ-quyền trên hai quần-đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Bắc-kinh sẽ đưa vào mũi Hà-nội công-hàm của Phạm Văn Đồng và tố Hà-nội chữ “bất tín.”

            2/  Vả, với sự thắt ngày càng chặt vòng kim-cô trên đầu ban lãnh-đạo Đảng CSVN ở Hà-nội thì không ai trong đó có thể cục cựa được.  Trung-Cộng đã nắm gần hết các nhân-sự cầm đầu Đảng CSVN.

            3/  Đặt vấn-đề ở Hội-đồng Bảo an LHQ chăng?  Hà-nội đã có cơ-hội này năm ngoái khi được làm Chủ-tịch luân-lưu của Hội-đồng trong một thời-gian.  Song sở dĩ Hà-nội đã không làm được điều này là vì có đưa ra thì Bắc-kinh cũng có quyền phủ-quyết (veto), nên sẽ mất mặt mà không được việc gì.

            4/  Đưa Bắc-kinh ra Toà Án Quốc-tế La Haye chăng?  Cũng không thể thực-hiện được nốt vì muốn thế thì hai bên tranh chấp, tức TC và CSVN, đều phải chấp nhận ngay từ đầu việc Toà án này đứng ra làm trọng-tài trong việc này.  Mà chắc chắn là Bắc-kinh sẽ không chấp nhận tham-gia trong vụ kiện.

            Vậy đứng từ quan-điểm Hà-nội thì hoàn-toàn bế tắc, không có lối thoát.

            Vậy thì còn giải-pháp nào khác không?  Theo sự trình bầy của L.S. Lâm Chấn Thọ thì vẫn còn, đó là tái-nhóm Hoà-đàm Ba-lê.  Dựa vào các khoản nào?  Đó là dựa vào Định-ước Quốc-tế về Hoà-đàm Ba-lê mà tên trong tiếng Anh là “Act of the International Conference on Viet-Nam.”  Văn-kiện này có hiệu-lực như một hiệp-ước quốc-tế vì có sự ký tên của 9 quốc gia trên thế-giới vào ngày 2 tháng 3 năm 1973 với sự chứng-kiến của ông Tổng-thư-ký LHQ, đảm bảo việc thực-thi Hiệp-định Ba-lê.  Điều 2 của văn-kiện này chứng-nhận là Hiệp-định Ba-lê tôn-trọng “những quyền dân-tộc căn-bản của người dân Việt, tức sự độc-lập, chủ-quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh-thổ của Việt-Nam, cũng như quyền dân-tộc tự-quyết của người dân miền Nam Việt-Nam.”  Điều 4 của Định-ước cũng nhắc lại là tất cả các quốc gia ký tên, tức là 9 nước trên và ngoài ra còn có cả Hà-nội (tức VNDCCH) và Sài-gòn (tức VNCH) nữa, cũng phải “nghiêm-chỉnh tôn-trọng” các điều nói trên, và “tránh làm bất cứ hành-động nào không ăn khớp với những điều khoản” trên.

            Nếu có sự vi-phạm (như Trung-cộng xâm-chiến Hoàng Sa vào tháng 1/1974 hay Hà-nội tung quân vào đánh miền Nam năm sau và từ đó, chưa bao giờ có tổ-chức một cuộc bầu cử thực-sự tự do để người dân miền Nam có được quyền “dân-tộc tự-quyết”) thì cách giải-quyết, theo Điều 7 của cùng Định-ước, là:

(1)   Chỉ cần Mỹ và VNCS đồng-ý kêu nhóm họp lại Hoà-đàm Ba-lê; hoặc, nếu chuyện đó không thành thì

(2)   Sáu trong số các quốc gia ký kết (trên 12) có thể đồng-ý yêu-cầu tái-nhóm Hoà-đàm thì bắt buộc cuộc hoà-đàm phải nhóm trở lại để xem ai phải trái ra sao.

Theo một nguồn tin, hiện khả-năng kêu gọi 3 hay 4 quốc-gia trong số 12 quốc-gia ký tên là có thể thực-hiện được.  Như vậy, không nhất thiết cần phải Mỹ và Hà-nội đồng-ý ta vẫn có thể kêu gọi tái nhóm được nếu ta biết cách vận-động thêm đôi ba nước khác nữa.

Thế còn tư-cách của VNCH như một quốc-gia thì sao?  Không phải là khi CS miền Bắc vào là đã xóa cả sự hiện diện của VNCH hay sao?  Điều này chưa chắc vì đó là một cuộc xâm-lăng bằng vũ-lực hoàn-toàn như Đức Quốc-xã đã chiếm một số quốc gia ở Âu-châu trong Thế-chiến II.  Vì thế mà Điều 73 của Hiến-chương LHQ công-nhận những chính-phủ lưu-vong, nghĩa là những chính-phủ hợp hiến hợp pháp, được dân bầu lên nhưng không còn lãnh-thổ vì bị ức-hiếp bởi sức mạnh quân-sự của một nước khác.  Đó là trường-hợp các chính-phủ lưu-vong của Ba-lan trong Thế-chiến II, đặt ở Luân-đôn; chính-phủ của bà Aung San Suu Kyi ở Miến-điện (thắng 80% số phiếu năm 1989); chính-phủ lưu-vong Tây-tạng dưới sự hướng-dẫn và chỉ-đạo của Đức Đạt Lai La Ma; và thậm chí cả chính-phủ De Gaulle trong Thế-chiến II, cũng có trụ-sở ở Luân-đôn.

Chấp nhận giải-pháp về Biển Đông như L.S. Lâm Chấn Thọ trình bầy là đi tìm một giải-pháp hòa-bình cho tranh chấp ở Biển Đông; buộc Bắc-kinh phải ngồi vào bàn hội-nghị, vì họ không có quyền “veto” trong chuyện này (nếu họ không đến thì họ càng thua); cũng như buộc Hà-nội phải tôn-trọng quyền “dân-tộc tự-quyết” của người dân miền Nam chọn chế-độ cho họ.  Vả, chấp nhận giải-pháp này là chấp nhận VNCH là nước có chủ-quyền trên quần-đảo Hoàng Sa và một phần quần-đảo Trường Sa, đúng như các hiệp-định Genève và Paris công-nhận cho nước VN dưới vĩ-tuyến 17.  Tóm lại, sẽ tháo gỡ được cái ô-nhục của công-hàm Phạm Văn Đồng vì lúc đó Hà-nội nhận vơ, không có quyền quyết-định thay cho miền Nam về một lãnh-thổ không thuộc dưới quyền cai quản của Hà-nội.

http://biendongnama.net/binhluan/NNB-NVHNlamgi.htm