Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Việt Nam Thái Cực Đạo - Virginia: Lễ Thi Lên Đai

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Việt Nam Thái Cực Đạo - Virginia: Lễ Thi Lên Đai

In PDF.
Kính gửi quý Niên Trưởng và các bạn, trong youtube :
Một Cựu SVSQ/ĐHCTCT văn võ song toàn đang góp phần xây dựng Thế Hệ Trẻ Việt Nam tại Virginia: NT5 Phạm Đình Phương, Huyền đai đệ ngũ đẳng (người mặc thường phục áo quần xanh), thành viên trong Ban Giám Khảo chấm thi cho một võ sư Nhị đẳng thi lên Tam đẳng.

Chúc mừng Phương, coi cũng còn rất phong độ .
NT4.5 Vũ Quý Ngọc