Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

THUA CON CHÓ

In PDF.


"Thân phận người dân Việt Nam hôm nay quả còn khổ hơn ...chó !
Mà con chó vẫn hơn dân ta vì có khi nó không biết khổ, nhất là khổ vì nhục!
Những dòng sau đây được viết ra từ sự phẫn uất, lời sỉ nhục chỉ dành cho kẻ đáng bị sỉ nhục."

 

Làm dân Việt Nam hôm nay khổ hơn chó
Vì giặc Tàu xâm lăng mà tay chân bị bó
Hễ lạng quạng là bị tó
Chó!

Lãnh đạo Việt Nam hôm nay ngoan hơn chó
Bọn Tàu bảo gì thì làm cái đó
Thấy mặt chủ thì ngoảy đuôi chui gầm lấp ló
Chó!

Tướng lĩnh Việt Nam hôm nay hèn hơn chó
Thấy giặc đến nhà mà núp trong xó
Lại tập trận chung với chúng nó
Chó!

Nhà báo Việt Nam hôm nay tồi hơn chó
Giặc đào mả cha mà trơ mắt ngó
Viết lách thì nương theo chiều gió
Chó!

Thanh niên Việt Nam hôm nay thảm hơn chó
Nhìn giặc xâm lăng, căm hờn đứng ngó, chẳng dám la ó
Biểu tình thì bị làm khó
Chó!

Đất nước Việt Nam hôm nay dơ hơn chuồng chó
Bởi vì bầy Hán cẩu ngang nhiên đi đây đi đó
Tự hào xưng là anh em chúng nó
Chó!

Cậu Bảy
(Nguồn: HocvienCSQGVNCH)