Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Thông báo về Nhiệm kỳ Đại Diện của Khóa 6

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thông báo về Nhiệm kỳ Đại Diện của Khóa 6

In PDF.Kính gởi : THT và BCH / TH- cựu SVSQ/ĐH-CTCT/Đà Lạt/nhiệm kỳ 17 .
(v/v Thay đổi nhiệm kỳ Đại Diện khóa 6.) - Căn cứ vào bản nội qui của cựu svsq/ĐH-CTCT/khóa 6.
 - Căn cứ vào tình hình sinh hoạt tại địa phương và sự bầu bán ĐD khóa 6.Xét rằng:a/  Các cựu svsq khóa 6 sinh sống rải rác khắp Hoa Kỳ và trên thế giới,cho nên mổi lần tập họp để bầu ra người ĐD khóa rất khó khăn.b/  Chọn người ra ứng cử hay đề cử thường hay bế tắt.


Nay đa số cựu svsq khóa 6 họp lại nhân ngày ĐH 17 vào ngày 24 và 25 tháng năm , 2013 tại San Jose , California. Đã đồng ý quyết định như sau :1/ Nhiệm kỳ Đại Diện khóa NT6 là 10(mười ) năm kể từ 2012.
2/ NT6 Cao Minh Bữu Ngọc là Đại Diện khóa 6 nhiệm kỳ đầu tiên của 10 năm kể từ 2012 đến 2022 .
3/ NT6 Châu Ngọc Hoè là Đại Diện khóa 6 dự bị kế tiếp hay dự phòng trong tình huống khó khăn của khóa 6.Quyết định này được đệ trình lên THT và BCH Tổng Hội để tường và toàn thể các khóa 6 thi hành .


Làm tại Oakland,California ngày 25 tháng năm , 2013.Thư ký                                                                                                        
NT6 Dương Tuấn                                                                
(Đã ký )   Đại Diện khóa 6.
NT6 Cao Minh Bữu Ngọc .
(Đã ký )