Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân ưu cùng gia đình NT2 Nguyễn Hoàng Bào

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu cùng gia đình NT2 Nguyễn Hoàng Bào

In PDF.

 

PHÂN ƯU

Được tin cụ bà  NGUYỄN NGỌC ĐẠI
Nhũ Danh           NGUYỄN THỊ PHAO
Pháp Danh         DIỆU TÂM
Là Thân mẫu  của NT2  NGUYỄN HOÀNG BÀO

Vừa qua đời  ngày 13 tháng 04 năm 2013 , tại Nam CA

Hưởng đại thọ 95 tuổi.

Thay mặt toàn thể ACE hội Ái Hữu cựu SVSQ/CTCT vùng Thủ Đô D.C và Phụ Cận

xin trân trọng  phân ưu với  gia đình NT2 Nguyễn Hoàng Bào và tang quyến . Gởi lời thành kính cầu chúc cho linh hồn cụ bà Diệu Tâm sớm được siêu thăng về miền Tây Phương Cực Lạc .

NT2 Nguyễn Thế Hiếu
Hội Trưởng

********************
    
CHIA BUỒN

Được tin Thân Mẫu NT2 NGUYỄN HOÀNG BÀO vừa qua đời.
Chân thành chia buồn cùng Bạn và tang quyến.
Nguyện Hương Linh Cụ Bà DIỆU TÂM sớm tiêu diêu miền cực lạc.

TM/K2 HTĐ&PC
NT2 Ngô Bá Lai.
**********************************

PHÂN ƯU

Được Tin Buồn Thân Mẫu Của Bạn NT2 Nguyễn Hoàng Bào là:

Cụ Bà Nguyễn Ngọc Đại, Nhũ Danh Nguyễn Thị Phao, Pháp Danh DIỆU TÂM

Đã Từ Trần Vào Ngày 13/4/2013 (Nhằm Ngày 4 Tháng 3 Năm Quý Tỵ)

Tại Fountain Valley, Nam California. Hưởng Thượng Thọ 95 tuổi.

Thành Thật Chia Buồn Cùng Anh Chị Nguyễn Hoàng Bào,
Các Cháu Và Toàn Thể Tang Quyến.

Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Bà DIỆU TÂM
Đời Đời An Nghĩ Nơi Cõi Phật.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NT2 Trần Thanh Kiều Diệp & Gia Đình

******************************************
THÀNH  KÍNH  PHÂN  ƯU


Nhận được tin buồn trễ:

Cụ Bà Nguyễn-Ngọc-Đại
Nhũ Danh Nguyễn-Thị-Phao
Pháp Danh Diệu-Tâm
Là Thân-Mẫu Anh NT2 Nguyễn-Hoàng-Bào (Germany)
Vừa từ trần ngày 13/04/2013 tại Nam-CA
Hưởng Thượng Thọ 95 tuổi
Toàn thể Gia-Đình Hội AH/CSVSQ/ĐH/CTCT/TBHK& VBC
Xin Thành Kính Phân Ưu cùng Tang-Quyến và nguyện cầu
Hương-Linh Cụ Bà Diệu-Tâm sớm về Cõi Phật
                                     
TMHội AH/CSVSQ/ĐH/CTCT/T HK& VBC
NT2 PTXuan
*********************************************
PHAN UU.
Nhan duoc tin buon,
Than Mau NT2 Nguyen Hoang Bao,
Cu Ba Nguyen Ngoc Dai, Nhu Danh Nguyen Thi Phao,
Phap Danh DIEU TAM
Tu tran ngay 13 thang 4 nam 2013 (nham ngay 4 thang 3 nam Quy Ty)
tai Fountain Vally, California, Huong Thuong Tho 95 tuoi.
Hoi Ai Huu Cuu SVSQ/DHCTCT/Dalat/ San Diego
THANH KINH PHAN UU
cung Gia Dinh NT2 Nguyen Hoang Bao va Tang Quyen
Nguyen Cau HUONG LINH Phat Tu DIEU TAM-Nguyen Thi Phao
SIEU SINH TINH DO
TM Hoi AH/CSVSQ/DHCTCT/DALAT/ San Diego
NT2 Tran Duc Man.
*************************************************
PHÂN ƯUChúng tôi vừa nhận được tin buồn:
Thân mẫu anh NT2 Nguyễn Hoàng Bào là:

Cụ Bà Nguyễn Ngọc Đại,
 Nhũ Danh Nguyễn Thị Phao,
 Pháp Danh DIỆU TÂM

 Đã Từ Trần Vào Ngày 13/4/2013
 (Nhằm Ngày 4 Tháng 3 Năm Quý Tỵ)
Tại Fountain Valley, Nam California
 Hưởng Thượng Thọ 95 tuổi.


Tổng Hội AHCSVSQ/TDHCTCT/Đà lạt
Xin thành tâm phân ưu cùng anh chị
Nguyễn Hoàng Bào và toàn thể tang quyến.

Hiệp tâm nguyện cầu Đức Phật A Di Đà
Tiếp dẫn Hương Linh Cụ bà DIỆU TÂM
Sớm được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc
Nam mô đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A DI ĐÀ PHẬT

TM.BCH Tổng hội
THP đ/t Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê
*********************************************
THÀNH  KÍNH  PHÂN  ƯU


Nhận được tin buồn :
Cụ Bà Nguyễn-Ngọc-Đại
Nhũ Danh Nguyễn-Thị-Phao
Pháp Danh Diệu-Tâm
Là Thân-Mẫu Anh NT2 Nguyễn-Hoàng-Bào (Germany)
Vừa từ trần ngày 13/04/2013 tại Nam-CA
Hưởng Thượng Thọ 95 tuổi
Toàn thể Gia-Đình Liên-Hội AH/CSVSQ/ĐH/CTCT/ĐL TX&OK&KS
xin Thành Kính Phân Ưu cùng Tang-Quyến và nguyện cầu
Hương-Linh Cụ Bà Diệu-Tâm sớm về Cõi Phật
                                     
TM.Liên-Hội AH/CSVSQ/ĐH/CTCT- TX&OK&KS
NT2PSTrung-NVTrinh-NT3NVĐiều-NT4TĐĐãi
*****************************************

PHÂN ƯU
 
Nhận được tin buồn
Thân Mẫu Niên Trưởng NT2 Nguyễn Hoàng Bào
 
Cụ Bà NGUYỄN NGỌC ĐẠi
Nhũ Danh NGUYỄN THỊ PHAO
Pháp Danh  DIỆU TÂM
 
Từ Trần ngày 13 tháng 4 năm 2013
(Nhằm ngày mùng 4 tháng 3 năm Quý Tỵ)
Tại
Fountain Valley - California - Hoa Kỳ
Hưởng Thượng Thọ 95 tuổi
 
Toàn thể Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa Nguyễn Trải 6
Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị DALAT
Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Nguyễn Hoàng Bào
và Tang Quyến
 
CẦU XIN HƯƠNG LINH CỤ BÀ DIỆU TÂM
SỚM ĐƯỢC VỀ CỎI VĨNH HẰNG

NT6 Bửu Cao
************************************************************
THÀNH KÍNH PHÂN ƯUGia đình Nguyễn Trãi GA vừa nhận  được tin buồn
Thân Mẫu Của NT2 Nguyễn Hoàng Bào :

Cụ Bà NGUYỄN NGỌC ĐẠI,
Nhũ Danh Nguyễn Thị Phao,
Pháp Danh DIỆU TÂM

Đã Từ Trần Vào Ngày 13/4/2013
(Nhằm Ngày 4 Tháng 3 Năm Quý Tỵ)
Tại Fountain Valley, Nam California.
Hưởng Thượng Thọ 95 tuổi.
Gia đình Nguyễn Trãi GA xin Chia Buồn Cùng Anh Chị Nguyễn Hoàng Bào,
Các Cháu Và Toàn Thể Tang Quyến.

Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Bà DIỆU TÂM
SỚM VÃNG SANH MIỀN CỰC LẠC
                                                 

Thay mặt Hôi Ái Hửu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/ĐL Tiểu bang GA
Hội Trưởng
NT2 Hồ Văn Đông
*******************************
Chia buồn

Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Nguyễn Ngọc Đại, Pháp Danh Diệu Tâm
Thân Mẫu của NT 2 Nguyễn Hoàng Bào.
Đã tạ thế ngày 13 tháng 4 Năm 2013
tại Fountain Valley, CA, Hưởng thọ 95 tuổi.
 
Gia đình các Khóa thuộc Hội AH CSVSQ/ĐHCTCT Nam CA
Xin phân ưu với Đồng Môn NT2 Nguyễn Hoàng Bào và Tang Quyến.
Nguyện cầu Linh Hồn Cụ Diệu Tâm chóng về cõi Niết Bàn.
 
TM/BCH Hội Nam CA.
NT2 Đ V Luan, Hội Trưởng

***************************************************

CHIA BUỒN

Gia đình Nguyễn Trãi Canada được tin
thân mẫu của NT2 Nguyễn Hoàng Bào :

Cụ bà NGUYỄN NGỌC ĐẠI
nhũ danh NGUYỄN THỊ PHAO
pháp danh DIỆU TÂM
đã qua đời ngày 13 tháng 4 năm 2013
tại Fountain Valley - California - USA
hưởng thọ 95 tuổi.

Chúng tôi thành kính chia buồn cùng anh chị Hoàng Bào và tang quyến,
nguyện cầu hương linh cụ bà đời đời an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.


TM GĐNT Canada,
NT1 VTThien