Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Âm Nhạc Nhạc Ức Trai Ngàn Năm Vĩnh Biệt

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Ngàn Năm Vĩnh Biệt

In PDF.
 
 
Thương Khóc NT2: Nguyễn Trọng Cường và Huỳnh Long
Nhạc và Lời: Quang Huy