Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Kính Mời tham dự Lễ tưởng Niệm 6000 nạn Nhân bị thảm sát tại Huế, năm Mậu Thân 1968

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Kính Mời tham dự Lễ tưởng Niệm 6000 nạn Nhân bị thảm sát tại Huế, năm Mậu Thân 1968

In PDF.