Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Cuộc Duyệt Binh Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19-6-1971, 19-6-1973

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Cuộc Duyệt Binh Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19-6-1971, 19-6-1973

In PDF.