Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Vượt Thoát Ách Cộng Sản

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Vượt Thoát Ách Cộng Sản

In PDF.Saigon ơi vĩnh biệt. Thực hiện Khoa 8193Để tưởng nhớ đến các đồng bào Việt Nam đã bỏ mình trên bước đường đi tìm tự do. Vòng tay nhân ái: Pháp, Hoa Kỳ và Đức cứu vớt thuyền nhân Việt Nam:1- Youtube Video: VNTV- Tàu vượt biên trong cơn hoạn nạn (nói tiếng Việt)

2- Video- Medecins du monde: Tàu Pháp cứu thuyền nhân Việt Nam

3- Youtube Video- CBS-60 Minutes. The Price of Freedom (Hoa Kỳ cứu Boat people.)

4- Youtube Video -Tàu Cap Anamur Đức Quốc cứu vớt thuyền nhân VN