Bạn Đang ở đây: Thông Báo Chúc Mừng Chúc Mừng Anh Chị NT1 Lê Văn Thiệu

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc Mừng Anh Chị NT1 Lê Văn Thiệu

In PDF.

 

CHÚC MNG – CHÚC MNG
 
Đưc tin NT1 Lê Văn Thiu s làm L Thành Hôn cho
Th
Nam LÊ ĐC HIU
Kết duyên cùng
Trưng n NGÔ KIM THO
Con gái A/C Ngô Minh Tâm
Hôn l s c hành ti c
Chùa Liên Hoa
Thành ph Irving, TX
Vào 10 gi sáng Th By ngày 14 tháng 4 năm 2012
Nhm ngày 24 tháng 3 năm Nhâm Thìn
Gia đình Nguyn Tri tiu bang GA xin Chúc Mng Hai Gia đình co đưc DÂU HIN R THO
Cu Chúc Hai Cháu ĐC HIU và KIM THO sut đi HNH PHÚC BÊN NHAU
Thay mt Hi AH/CSVSQ/ĐH/CTCT/ĐL Tiu bang GA
NT2 H Văn Đông

 

C  h  u  c      M  u  n  g

------------ooo-----------
  
 
              Được tin anh chị NT1 Lê Văn Thiệu làm lễ thành hôn cho thứ nam
              
              Lê Đức Hiếu ( Brian ) kết duyên cùng trưởng nữ Ngô Kim Hảo con
              
              gái của anh chị Ngô Minh Tâm 
                 
               Hôn lễ sẻ được cử hành tại chùa Liên Hoa thành phố IRVING , TX
 
               vào lúc 10:30 sáng thứ bảy , ngày 14 tháng 4 năm 2012 ( nhằm ngày
 
               24 tháng 3 năm Nhâm Thìn )
                   
                   Xin chia vui cùng anh chị NT1 Lê Văn Thiệu
                   
                   Chúc mừng hai họ có dâu hiền rể thảo
 
                   Chúc mừng cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc
 
     Thay mặt Hội Ái Hữu cựu SVSQ/ĐHCTCT/Đà Lạt-Liên Hội TX,OK,KS
 
               Hội Phó Phan Sĩ Trung