Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân ưu cùng NT2 Đoàn Đức Quang

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu cùng NT2 Đoàn Đức Quang

In PDF.

Phân ưu cùng NT2 Đoàn Đức Quang

 PHÂN ƯU

Được tin buồn Nhạc phụ cảa NT2 Đoàn Đức Quang là :

Cụ Ông Lê Văn Sáng
Pháp Danh Thiện Hữu

đã mãn phần ngày 11 tháng 2  năm 2012 (nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)
Tại Nha Mân, Sa Đéc , Việt Nam
 
Hưởng thọ 87 tuổi
Toàn thể gia đình Nguyễn Traĩ Nam California đồng chia buồn cùng NT2 Đoàn Đức Quang và Tang Quyến .
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Lê Văn Sáng sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
TM/BCH Hội Nam California
Hội Trưởng

NT1 Trần Minh Niên

*****************************************************

PHÂN ƯU

 

 

 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
Nhạc phụ anh Đoàn Đức Quang NT2:
Cụ Ông Lê Văn Sáng
Phap Danh Thiện Hữu
đã mãn phần ngày 11 tháng 2  năm 2012,

 

  (nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)

Tại Nha Mân, Sa Đéc , Việt Nam

 Hưởng thọ 87 tuổi

Tổng Hội AHCSVSQ/TDHCTCT/Đà lạt
Xin thành tâm phân ưu cùng anh chị Đoàn Đức Quang
và toàn thể tang quyến.

blue border pattern animated gif

 

  Hiệp tâm nguyện cầu Đức Phật A Di Đà
Tiếp dẫn Hương Linh Thiện Hữu
Sớm được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

   Nam mô đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A DI ĐÀ PHẬT

             

THvonghoa                

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
          

TM.BCH Tổng hội
THP đ/t Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê

****************************************

CHIA BUỒN

Gia đình Nguyễn Trãi và bạn đồng khóa tại Canada
được tin trễ nhạc phụ của NT2 Đoàn Đức Quang :

Cụ ông LÊ VĂN SÁNG
pháp danh  THIỆN HỮU
đã qua đời ngày 11/2/2012
tại Sa Đéc, Việt Nam
hưởng thọ 87 tuổi.

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng anh chị Đoàn Đức Quang và tang quyến,
nguyện cầu hương linh cụ ông sớm tiêu diêu miền cực lạc.


Thay mặt GĐNT Canada
NT1 VTThien

**************************************************

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn cụ ông LÊ VĂN SÁNG, nhạc phụ của NT2 Đoàn đức Quang
đã mãn phần ngày 11tháng 2 năm 2012 tại Sa đéc, Việt Nam,hưởng thọ 87 tuổi.    
Toàn thể cựu SVSQ K4 TĐHCTCT xin thành kính chia buồn cùng gia đình niên trưởng Quang
và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ ông sớm được siêu thoát về cõi Niết Bàn.

Thành Kính,
Đại Diện k4
Nguyễn hữu Thành

******************************

CHIA BUON
Chung toi vua nhan duoc tin buon,Nhac phu cua
NT2 Doan duc Quang la:
Cu Ong LE VAN SANG
Phap danh Thien Huu
da qua doi ngay 11 thang 2 nam 2012 (tuc 20 thang gieng
nam Nham thin)tai Nha Man,Sadec,Viet Nam.
Huong Tho 87 tuoi
Xin thanh thuc chia buon cung Anh chi Doan duc Quang va
tang quyen.
Nguyen cau huong linh Cu Ong som duoc Vang Sinh Cuc
Lac Quoc.
TM Hoi cuu SVSQ/CTCT/DALAT
Hoa Thinh Don va phu can
Hoi truong
NT2 Nguyen Huu Tao

***************************************

CHIA BUỒN

Được tin Nhạc Phụ NT2 ĐOÀN ĐỨC QUANG đã mãn phần tại Việt Nam.
Chân thành chia buồn cùng Bạn và Tang Quyến.
Nguyện Hương Linh Cụ Ông sớm Tiêu Diêu Miền Cực Lạc..
                                                                            
TM/K2 HTĐ&PC
NT2 Ngô Bá Lai.