Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Slideshow Tầu Trường Xuân

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Slideshow Tầu Trường Xuân

In PDF.

Mời coi một PPs rất cảm động: Tầu Trường Xuân, một chuyến tầu định mệnh của Thuyền Nhân Việt