Bạn Đang ở đây: Đặc San Ức Trai Tôn Thất Nguyện

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tôn Thất Nguyện

In PDF.

 

(Để nhớ về anh Tôn-Thất-Nguyện, Khóa 2,
Chiến-Tranh Chính-Trị Đà-Lạt.
Ra đi trong trận Mùa-Hè Đỏ-Lửa An-Lộc 1972)


Anh,
Có biết, em chừ đã thay đổi?
Không còn chờ, còn đợi bóng dáng anh.
Nơi cổng trường, bên hàng phượng vỹ ấy,
38 năm rồi, anh nào đâu có thấy.


Anh,
Có biết, gia đình ta chừ thay đổi?
Theo giòng đời, trôi-nổi chốn tha hương.
Lưng mẹ già, còng cõi gánh nhớ thương.
38 năm rồi, anh nào đâu có thấy.


Anh,
Có biết, quê-hương chừ thay đổi?
Tuổi trẻ nào, mòn mỏi đón ngày mai.
Đất oằn mình, viết thương chinh chiến ấy.
38 năm rồi, anh nào đâu có thấy.


Anh,
Em đã biết, anh không hề bỏ cuộc.
Anh chu-toàn nghĩa-vụ đấng hùng anh.


Anh,
Mẹ đã biết, anh không bao giờ trở lại.
"Cổ lại chính-chiến, kỷ nhân hồi"


Anh,
Quê-hương đã biết, anh, người con dân nước Việt,
Lấy thân mình, oanh-liệt đắp non sông.
Chí làm trai, vẫy vùng ngang dọc.
Nay đã về, với hồn-thiêng dân-tộc.


Tôn Thất Hùng