Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Video Trại Cải Tạo của SCVN

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Video Trại Cải Tạo của SCVN

In PDF.

Video các Trại tù cải tạo của CSVN

 

TRẠI TÙ CẢI TẠO HÀM TÂN ( Z 30 - D ) Vietnam's GULAG