Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Đại Hội cựu SVSQ/CTCT/Dalat lần thứ 22 vùng Texas, OK, KS

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Đại Hội cựu SVSQ/CTCT/Dalat lần thứ 22 vùng Texas, OK, KS

In PDF.

Mời quý niên trưởng, các bạn và  gia đình  Nguyễn Trãi xem bài tường trinh từ Dallas. Chúng tôi sẽ gởi hình ảnh qua you tube sau.

Đọc Tiếp