Bạn Đang ở đây: Thông Báo Phân ưu Phân ưu cùng gia đình NT1 Trần Quang Đoán

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu cùng gia đình NT1 Trần Quang Đoán

In PDF.

 

 

 

 

NHẬN ĐƯỢC HUNG TIN

NT1 TRẦN QUANG ĐOÁN

 

vừa mệnh chung lúc 5giờ 20 sáng ngày 22 tháng 7 năm 2011 

tại San José,CA. 

Hưởng Thọ 66 tuổi 

Khóa Nguyễn Trãi 2 Bắc Cali xin gởi đến chị Đoán và gia đình lời thành thật chia buồn. 

Đồng thời nguyện cầu Hương Linh Phật Tử Trần Quang Đoán sớm về Cõi Tịnh Độ.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

ĐD. Khóa Nguyễn Trãi 2 bắc Cali

 

NT2 Nguyễn Hữu Tư

 

************************************************

 

Nhận được tin Niên Trưởng       
TRẦN QUANG ĐOÁN
  Cựu SVSQ/Khóa I/DHCTCT/ĐL 
 
Đã về cõi Phật lúc 5:20 sáng ngày 22 tháng 7 năm 2011 tại San Jose.  Hưởng thọ 66 tuổi. 
 
Xin thành kính phân ưu cùng Gia Đình Niên Trưởng.
 
Nguyện cầu hương hồn cựu SVSQ Trần Quang Đoán sớm phiêu diêu miền cực lạc.
 
Toàn thể Khóa 5 xin thành kính phân ưu.
************************************************
 
 
PHÂN  ƯU
 
Nhận được tin buồn
Cựu SVSQ/Khóa I/CTCT/ĐL  
TRẦN QUANG ĐOÁN

sinh ngày 20 tháng 1 năm 1945 tại Hà Nội
Đã về cõi Phật lúc 5:20 sáng ngày 22 tháng 7 năm 2011 tại San Jose

Hưởng thọ 66 tuổi .

 Cầu cho hương hồn Niên Trưởng Trần Quang Đóan sớm về miền Vĩnh Phúc
 .
 
Toàn thể Cựu SVSQ  khóa NT4
đồng thành kính phân ưu
************************************

 

 

Được tin buồn:

 
Cựu SVSQ Khoá 1/ĐHCTCT-DALAT
TRAN QUANG DOAN ,
đã từ trần luc 5:20 sang ngay 22-7-2011 tai San Jose -  huong tho 66 tuoi .
 
Gia đình Đỗ Văn Phúc xin thành kính chia buồn cùng tang quyến, và cầu chúc hương hồn bạn Đoán sớm về Niết Bàn.
************************************************
Được tin 
 
TRẦN QUANG ĐOÁN
Cựu SVSQ/Khóa I/DHCTCT/ĐL 
Sinh ngày 20 tháng 1 năm 1945 tại Hà Nội
Đã về cõi Phật lúc 5:20 sáng ngày 22 tháng 7 năm 2011 tại San Jose
Hưởng thọ 66 tuổi 
 
Xin thành kính phân ưu cùng chị TRẦN QUANG ĐOÁN và Gia Đình
 
Nguyện cầu hương hồn cựu SVSQ Trần Quang Đoán sớm phiêu diêu miền cực lạc.
*******************************
 
Cựu SVSQ/Khóa I/CTCT/ĐL : TRẦN QUANG ĐOÁN

sinh ngày 20 tháng 1 năm 1945 tại Hà Nội

Đã về cõi Phật lúc 5:20 sáng ngày 22 tháng 7 năm 2011 tại San Jose

Hưởng thọ 66 tuổi .

Xin cầu cho hương hồn cựu SVSQ Trần Quang Đóan mau về nơi Vĩnh Hằng
.
NT1 Nguyễn Liên
***********************************
PHÂN ƯU

Vô Cùng Thương Tiếc Được Tin:

Cựu SVSQ Đại Học CTCT Đà Lạt Khóa Nguyễn Trãi 1


NT1 TRẦN QUANG ĐOÁN

Vừa Giả Từ Gia Đình Và Bè Bạn Hồi 5 Giờ 20 Phút Sáng Nay
Ngày 22 Tháng 7 Năm 2011
Tại Thành Phố SAN JOSE, California

Hưởng Thọ 66 Tuổi

Chân Thành Chia Buồn Cùng Chị, Các Cháu Và Toàn Thể Tang Quyến
Nguyện Cầu Hương Linh NT1 Trần Quang Đoán
Đời Đời An Lạc Nơi Cõi Vĩnh Hằng


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Thay Mặt Toàn Thể Cựu SVSQ Các Khóa Và Gia Đình
Thuộc Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT Đà Lạt Bắc California

Hội Trưởng : NT3 NGUYỄN NGỌC THƯ
***************************************
PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin:
Cựu SVSQ Đại Học CTCT Đà Lạt Khóa Nguyễn Trãi 1

 TRẦN QUANG ĐOÁN

Vừa Giả Từ Gia Đình Và Bè Bạn
Ngày 22 Tháng 7 Năm 2011 Tại Thành Phố SAN JOSE, California

Hưởng Thọ 66 Tuổi

Chân Thành Chia Buồn Cùng Chị, Các Cháu Và Toàn Thể Tang Quyến
Nguyện Cầu Hương Linh  Niên Trưởng NT1 Trần Quang Đoán
SỚM TIÊU DIÊU MIỀN CỰC LẠC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thay Mặt Toàn Thể Cựu SVSQ Các Khóa Và Gia Đình

Thuộc Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT Đà Lạt  Tiểu bang GA

Hội Trưởng : NT2 Hồ Văn Đông

*************************************

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

     Nhận được tin buồn :
     Cựu SVSQ / Khóa I/ ĐH.CTCT/Đàlạt :


                  TRẦN-QUANG-ĐOÁN

   Đã vĩnh viễn từ giã chúng ta vào lúc 5 giờ 20 AM ngày thứ Sáu 22 tháng 7 năm 2011 ( Nhằm ngày 22 tháng 06 năm Tân Mão ) tại San-Jose , California , Hoa-kỳ
   Hưởng thọ  66 tuổi .
   Toàn thể anh em trong đại gia đình Nguyễn Trãi thành kính phân ưu cùng chị Trần-Quang-Đoán và tang quyến . Nguyện cầu Hương Linh anh sớm phiêu diêu miền cực lạc .
                      TM. Ban chấp hành
                        NT2 Lại-Tư-Mỹ
                     Tổng hội phó/ Nội vụ

**********************************

PHÂN ƯU


Nhận được tin
buồn :


Cựu SVSQ/Khóa I/CTCT/ĐL : TRẦN QUANG ĐOÁN


sinh ngày 20 tháng 1 năm 1945 tại Hà Nội
Đã về cõi Phật lúc 5:20 sáng ngày 22 tháng 7 năm 2011 tại San Jose

Hưởng thọ 66 tuổi .

Hội cựu SVSQCTCT/ĐL TB TX - OK -KS

Nguyện cầu cho hương hồn anh Trần Quang Đoán sớm siêu sinh Tịnh Độ
 
TM Hội Cưu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL TB TX-OK-KS
NT2 Phạm phú Hoan
*****************************
PHÂN ƯU
 
Nhận được tin buồn:
 
Bạn TRẦN QUANG ĐOÁN
Cựu SVSQ/ Khóa I/ĐHCTCT/ĐL
 
Sinh ngày 20 tháng 01 năm 1945 tại Hà Nội
Quá vãng lúc 5:20 sáng ngày 22 tháng 7 năm 2011
(Nhằn ngày 22 tháng 6 năm Tân Mão)
Hưởng thọ 66 tuổi.
 
Gia đình Trần Kim Khôi xin thành kính phân ưu cùng chị TRẦN QUANG ĐOÁN và tang quyến
Nguyện cầu hương hồn bạn TRẦN QUANG ĐOÁN được sớm  tiêu diêu miền Cực Lạc