Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Chuyện Dài XHCN Trung Cộng mua người VN về làm nô lệ và lấy nội tạng cơ thể

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Trung Cộng mua người VN về làm nô lệ và lấy nội tạng cơ thể

In PDF.

BẰNG CHỨNG RÙNG RỢN tại Trung Quốc: Giết người đem nội quan bán