Bạn Đang ở đây: Thông Báo / Tổng Hội Địa Phương Văn Thư Thông Báo của GĐ Nguyễn Trãi Canada/Toronto

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Văn Thư Thông Báo của GĐ Nguyễn Trãi Canada/Toronto

In PDF.

Nơi nhận : - Anh Tổng Hội Trưởng và các anh trong Ban Chấp Hành TH NK 15
                   - Các anh Hội Trưởng các Hội Địa Phương
                   - Toàn thể các Hội viên trong Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐHCTCT/ DALAT

Nơi gởi : GĐ Nguyễn Trãi Canada/TorontoTrích yếu : V/v Tân Ban Chấp Hành.


Thưa các anh,
 GĐ NT Canada vùng Toronto vui mừng thông báo : Trong buổi họp mặt cuối năm mừng Giáng Sinh và Năm Mới tối 25/12/2009 tại tư gia của NT3 Tiêu Khôn Cơ, các thành viên trong GĐ NT Canada vùng Toronto nhân dịp này đã bầu lại Ban Chấp Hành cho Nhiệm Kỳ 6. Với đa số 100% phiếu thuận, thành phần Tân BCH NK 6 kể từ ngày 01-01-2010 đã được bầu ra  như sau :
 
- NT3 TIÊU KHÔN CƠ được tín nhiệm trong chức vụ HỘI TRƯỞNG
   Địa chỉ liên lạc : <cotieu@yahoo. com>. Tel. : 905-812-9789.

- NT1 NGUYỄN QUANG QUẢNG đưọc tín nhiệm trong chức vụ THƯ KÝ kiêm THỦ QUỸ

   Địa chỉ liên lạc : <quangnguyen43@ yahoo.ca>. Tel. : 905-507-9743.

Làm tại Mississauga, ngày 28/12/2009
Thay mặt GĐNT Canada/Toronto : NT1 VTThien