Bạn Đang ở đây: Văn Khang Thư Quán Video Lễ chào Cờ của Khóa 3 , nhân ngày Đại Hội kỷ niệm 35 ra trường Mẹ, tại Tượng Đài Mỹ-Việt ở Cali.

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

In PDF.
Lễ chào Cờ của Khóa 3 , nhân ngày Đại Hội kỷ niệm 35 ra trường Mẹ, tại Tượng Đài Mỹ-Việt ở Cali.
Quay phim: Người Lính Gìa
Âm Thanh: Tân Khóa Sinh