Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lễ Ra Mắt Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc tại Sydney và Nam California

In PDF.

 

1-Le Dang Huong Quoc To thai Nha Tho Quoc To Sydney

2- Dien van Khai mac Le Ra mat LLDTCNTQ

3- Phat bieu cua Ông Nguyen Van Thanh CT-CDNVTD/NSW

4-Phat bieu cua Ong Nguyen The Phong CT-CDNVTD/LBU

5-Dien van cua LM Nguyen Huu Le CT-HDCV&YT

6-Dien van cua Ong Tran Quoc Bao CT-HĐĐH

7-Gioi thieu Thanh phan nhan su

8-Tuyen Ngon cua LLDTCNTQ

 

HOP BAO

1-Hop bao phan 1 Bao Khanh & Nhat Giang

2-Hop bao phan 2 Nha bao Nguyen Vi Tuy Tuan bao Van Nghe

3-Hop bao phan 3 Truc Quan Nhat bao Viet Luan

4-Hop bao phan 4 Hoi SVSQ/TĐ va Hoi CSQG-VNCH tai Uc