Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Biên bản phiên họp thường kỳ ngày 04 tháng 06 năm 2017

In PDF.
TỔNG HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQ/ĐHCTCT/ĐÀ LẠT
BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI NHIỆM KỲ 19
 
Kính gởi:
- Đại Diện các khóa NGUYỄN TRÃI .
- Hội trưởng các hội địa phương .
-Toàn thể cựu SVSQ đồng môn các khóa NGUYỄN TRÃI .
 
Đề mục:   Biên bản phiên họp thường kỳ ngày 04 tháng 06 năm 2017 .
 
BCH/TH/NK 19 xin thông báo những chi tiết đã bàn thảo trong phiên họp được đúc kết như sau:

I-Thành phần BAN CỐ VẤN  & GIÁM SÁT gồm có :
 
1-NT1 Nguyễn văn Liên .
2-NT2 Trần gia Hiếu .
3-NT3 Phạm văn Long .
 
Chiếu theo Nội Quy , nhiệm kỳ của các thành viên nêu trên sẽ là 4 năm .

II-BAN TU CHÍNH NỘI QUY gồm có :
 
1-NT3 Phạm văn Long
2-NT4 Nguyễn tiến Đạt .
 
Các thành viên nêu trên sẽ tiến hành việc xin ý kiến & đúc kết từ 22 hội địa phương và các Đại diện 6 khóa về các điều khoản cần tu chính,cũng như ấn định thời gian hoàn tất .
 
III- Vấn đề tương trợ các cựu SVSQ đồng môn cần được giúp đỡ :
 
(ngặt nghèo , bệnh tật hoặc qua đời)
 
1- Khi có sự phối hợp yêu cầu của Đại diện khóa ở Hoa kỳ và Việt Nam.
2- Đại diện khóa tại Mỹ sẽ kêu gọi trong khóa trước . Sau đó ,nếu cần sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của Tổng hội . 
TH sẽ xuất quỹ TH tùy theo tình hình tài chánh của quỹ TH hiện có.
3- Đối với TỨ THÂN PHỤ MẪU (cha mẹ & cha mẹ vợ ) và hiền nội qua đời .TH sẽ có tràng hoa và cử đại diện 
đến thăm viếng & phân ưu với tang quyến .
4- Đối với CON CÁI & ANH CHỊ EM RUỘT : TH cử đại diện đến thăm viếng & phân ưu với tang quyến.
Dựa trên tinh thần ái hữu giữa các cựu SVSQ đồng môn , TH sẽ không quan tâm phân biệt về những điểm như :
 
*Những liên hệ trong huyết thống gia đình với phía bên kia (nếu có) .
  Nếu như cựu SVSQ đương sự không có lựa chọn cho sự liên hệ này .
*Gia cảnh ( nhà cửa , đất đai ,cơ sở làm ăn ..v…v )
*Ý kiến về cá nhân cựu SVSQ đương sự chỉ được dùng để tham khảo .
*Triệt để không xử dụng Mail group TH trong vấn đề kêu gọi giúp đỡ mang tính cách riêng rẽ giữa các cá nhân cựu SVSQ .

BCH/TH/NK 19 trân trọng thông báo biên bản này đến quý niên trưởng và các bạn .
 
TM.BCH/TH/NK 19
TTK. NT4 NGUYỄN TIẾN ĐẠT