Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chiều trên sông La Ngà

In PDF.

 

 

Lời Thơ:   Cố NT4 NGUYỄN VĂN LONG
Phổ Nhạc:       NGUYỄN KHẮC PHƯỚC
Ca sĩ :        THÙY DƯƠNG
Hòa âm:        VÕ CÔNG DIÊN