Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

TIẾN SĨ HAY TIẾNG SỈ?

In PDF.

Học vị "tiếng sỉ" như ông
Nên chuyện Tàu chiếm biển Đông sao rành!
Học chưa thấu đáo đã đành
Lại còn lên tiếng tài rành quả ngu!
 
Cộng Tàu lương lẹo bỏ bu
Ngờ đâu ông lại quá u mê vầy
Chủ trương của chúng ngày nay:
Hàng chứa chất độc dẫy đầy năm châu.
Tham vọng thống trị toàn cầu
Tiêu diệt nhân loài, còn Tàu mà thôi!
 
Vũ khí sinh học ra đời
Vi trùng các loại cùng thời phát sinh
Trên trời thả xuống thình lình
Chỉ sau mấy phút bệnh tình tràn lan
Thì cho thần thánh cũng hàng
Dân Tàu từng lũ nghênh ngang tiến vào!
 
Ông đỗ "tiếng sỉ" thời nào?
Kiến thức chỉ bấy nhiêu sao khoe tài?
Tàu cộng chúng đã lâu ngày
Dương oai diệu võ trên đài biển Đông.
Chủ quyền đòi hỏi ngông cuồng
To họng tuyên bố vì không chứng bằng.
 
Hà Nội nhân nhượng lắm lần
Đằng chân đã nắm,chúng lân đằng đầu
Xem như một đám chư hầu
Đang tâm bán nước mong cầu giữ ngôi.
Kim cô đã xiết chặt rồi
Địa ngục khó xuống,lên trời khó bay!
 
Muốn giải thế bí cờ này
Một cách duy nhất họa may sống còn.
Dựa vào sức mạnh toàn dân
Đông -Tây, kim-cổ chẳng lần nào sai.
Nhìn xem các nước độc tài
Xem dân cỏ rác...tới ngày diệt thân.
 
Trong thì đoàn kết muôn dân
Ngoài thì giao thiệp kết thân bạn bè
Xa gần thành cái dù che
Quyền lợi gắn bó tất nghe giúp mình.
 
Xét xem thực tế hiện tình
Việt Nam cần phải liên minh Hoa Kỳ
Nhật,Hàn,Úc,Ân,Mã,Phi...
Khối Đông Nam Á thành trì giúp ta.
Tây Âu, Nam Mỹ, Anh,Nga...
Để làm đối trọngTàu hoa mới thành.
 
Chớ nên dại dột một mình
Cùng Tàu bàn bạc ...thực tình mắc mưu
Nó nhiều mưu hiểm kế sâu
Bẻ đũa từng chiếc biết đâu mà phòng!
 
Bài học nhà Nguyễn chưa xa
Bế quan tỏa cảng, đâm ra hại mình
80 năm Pháp thuộc mới tinh
Mà nay con cháu Chí Minh phạm vào
Ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Giờ lại nhắm mắt chui đầu thế sao?
 
Ông ăn phải bã lúc nào
Tay sai Hà Nội hay Tàu Bắc Kinh.
Mang danh "tiếng sỉ" trong mình
Nên ông bán rẻ hồn linh thế này!
 
NT2 NHT