Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thay đổi Thủ Quỹ của Tổng Hội

In PDF.

 
Kính quý Niên trưởng và các anh em đồng môn,Vì anh NT4 Liêu Văn Lắm không có địa chỉ điện thư (Email) nên công tác Thủ Quỹ của Tổng Hội đã bị trở ngại. Nay THT. NT2 Dương Quang Phúc đã mời anh cựu Thủ Quỹ nhiệm kỳ 14,15 là NT5 Nguyễn Minh Luật tiếp tục công tác cho nhiệm kỳ 16. Anh Luật đã đồng thuận.Vậy xin trân trọng thông báo đến quý Niên trưởng và anh em đồng môn.Mọi giao dịch tài chánh xin liên lạc :NT5 Nguyễn Minh Luật
XXXXXXXXXXXXXXXXX

(Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )Để tiếp tay cho BCH/TH/NK16 có điều kiện hoạt động hiệu quả, xin quý vị Hội Trưởng của các Hội địa phương, cũng như các vị Đại Diện các khóa Nguyễn Trãi trên toàn thế giới tiếp tục kêu gọi các hội viên trong  gia đình Nguyễn Trãi thuộc đơn vị của mình hăng say, mau chóng đóng góp Niên Liễm Tổng Hội của 2010 và 2011, cũng như các ngân khoản ủng hộ Đặc San Ức Trai.Các Thủ Quỹ  địa phương sau khi thâu được các tài khoản nêu trên xin chuyển về Thủ Quỹ  Tổng Hội Trung Ương  theo địa chỉ trên.
Trân trọng thông báo

San Jose, ngày 14 tháng 8 năm 2011TM/BCH/TH/NK16
Tổng Thư Ký
NT2 Trần Thanh Kiều Diệp