Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chiều Chiều...

In PDF.

 

 

 

Hồ Ly sinh phải giờ thiêng
Khổ cho con cháu đứa điên đứa khùng
Cáo già sinh phải giờ trùng
Đến nay con cháu đứa khùng đứa điên
 
Chiều chiều... nhai ớt chỉ thiên
Nghĩ đời muôn sự của riêng mà buồn
Chửi cha cái đám con buôn
Tập đoàn tham nhũng một xuồng với nhau
Đói cơm rõ đục, vàng thau
Nước nhà đem bán, nhìn đau đớn lòng

Chiều chiều... vớt cá lòng tong
Xúc luôn một đống ngồi không kho riềng
Nước nhà nó tính của riêng
Mạnh ai nấy bán, đốt tiền ăn chơi
Dân mình khổ sở mọi nơi
Nó ngồi, nó hưởng, nó xơi trên đầu
 
Chiều chiều... xách giấy đi cầu
Đến thăm lăng Bác, nhìn đâu cũng...  ... vàng.

Hư Trúc