Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Bác Sống hay chết?

In PDF.

Một người nông dân bị công an VC cướp mất đất liền viết thư khiếu nại gửi cho bác Hồ ở Hà Nội.

Một tháng sau chính quyền gọi ông nông dân lên, hạch:

- “Tại sao ông lại gửi thư cho Bác? Ông không biết Bác đã chết rồi sao?”

- “Mẹ kiếp, tại sao lúc các người cần thì Bác sống mãi trong quần... chúng ta, còn lúc tao cần thì Bác ấy lại chết mất rồi?”